Algemene en gebruiksvoorwaarden Revisely

De dienst “Revisely” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Revisely B.V.. Revisely B.V. is geregistreerd in Nederland met KvK-nummer 58839313, het adres is Piet Avontuurstraat 76, 4818 TH Breda, Nederland. Aan het gebruik van Revisely zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Revisely te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Revisely B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1           Op Revisely kan een docent schrijfopdrachten aanmaken en uitdelen aan leerlingen/studenten. De leerling/student kan een document inleveren voor de opdracht. De docent kan het ingeleverde document nakijken en voorzien van feedback en een cijfer. De leerling/student kan het nagekeken document inzien. Studenten/leerlingen kan gevraagd worden om als team 1 document in te leveren. Studenten/leerlingen kan ook gevraagd worden om elkaars werk na te kijken (peergrading).

1.2           Om Revisely te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert Revisely B.V. of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.

1.3           U dient de toegang tot uw account(s) middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Revisely B.V. mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account(s) na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Revisely B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4           Met Revisely worden de persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen/studenten van uw school/universiteit verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Revisely B.V. voor meer informatie.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1           Het is verboden Revisely te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2           Indien Revisely B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Revisely B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Revisely B.V. zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3           Indien naar het oordeel van Revisely B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Revisely B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Revisely B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4           Revisely B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Revisely B.V. gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5           Revisely B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Revisely B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1           Revisely B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2           Revisely B.V. onderhoudt Revisely actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Revisely B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3           Revisely B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Revisely aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Revisely B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Revisely B.V. zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1           De dienst Revisely, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Revisely B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Revisely B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2           Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Revisely B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3           Indien u informatie stuurt naar Revisely B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4           Revisely B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Revisely, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Revisely B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Revisely B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1           Aan het gebruik van Revisely is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per jaar verschuldigd en wel vooraf.

5.2           Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Revisely B.V., of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3           Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1           Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Revisely B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2           Revisely B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3           Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Revisely B.V. meldt.

6.4           In geval van overmacht is Revisely B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1           Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een jaar, tenzij een andere periode schriftelijk is overeengekomen.

7.2           Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode, tenzij de overeenkomst op zijn laatst een maand voor het einde van de periode wordt opgezegd.

7.3           Revisely B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4           Let op: Het is mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1           Revisely B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.

8.2           Revisely B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3           Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1           Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2           Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Revisely worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Revisely B.V. gevestigd is.

9.3           Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4           De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Revisely B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5           Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6           Revisely B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Revisely of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.