Privacy

Versie 17-06-2022 V3

Algemeen

Welkom bij het privacybeleid van Revisely. Revisely (Revisely, wij, ons, onze) respecteert je privacy en hecht veel waarde aan het beschermen van je persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe Revisely de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt die je verstrekt bij het gebruik van deze website of onze diensten via je onderwijsinstelling. Gegevens die worden verzameld voor het verlenen van onze diensten zullen uitsluitend worden beperkt tot het doel van het verlenen van de dienst waarvoor je onderwijsinstelling Revisely heeft ingeschakeld. De gegevensverwerking die Revisely namens of voor de onderwijsinstelling uitvoert, wordt beheerst door een Gegevensverwerkingsovereenkomst. Wij volgen hierbij standaarden zoals het Privacyconvenant of de modelovereenkomst van SURF. Indien wij derde bedrijven inschakelen ter ondersteuning van onze dienstverlening, dragen wij er zorg voor dat de door hen verwerkte persoonsgegevens worden beveiligd in overeenstemming met onze beveiligingsstandaarden en de toepasselijke wetgeving.

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Je instelling, Revisely & jij

Revisely levert bepaalde producten en diensten aan onderwijsinstellingen op of via hun eigen websites. Door het leveren van deze producten en diensten verzamelen wij persoonsgegevens van of over hun studenten. Wij beschouwen deze persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk en gebruiken deze gegevens voor geen enkel ander doel dan het verbeteren en leveren van onze diensten aan de onderwijsinstelling en namens haar. Met betrekking tot de verzameling en verdere verwerking van dergelijke gegevens treden de onderwijsinstellingen op als verantwoordelijken en onze verzameling, gebruik en uitwisseling van dergelijke persoonsgegevens wordt geregeld door onze contracten met de onderwijsinstellingen en de toepasselijke wetgeving. Wij raden je aan het privacybeleid van je onderwijsinstelling te raadplegen over hoe je persoonsgegevens door je onderwijsinstelling worden gebruikt.

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om je informatie te geven over hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken via je gebruik van deze website en onze diensten. Het is belangrijk dat je dit privacybeleid zorgvuldig doorleest, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij je gegevens gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Revisely gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens van docenten

 1. Revisely maakt het mogelijk voor docenten een proefaccount aan te maken.
 2. Tijdens het aanmaken van een (proef)account zal de naam, e-mailadres en de onderwijsinstelling van de docent worden opgeslagen.
 3. Gedurende het gebruik van Revisely zal onder andere informatie over de computer, het besturingssysteem, de browser, de gegevens die in Revisely worden ingevoerd, het verkeer van en naar de website revise.ly, de verwijzende URL en het IP-adres worden opgeslagen in de beveiligde omgeving en databases van Revisely en/of een door haar ingeschakelde derde.
 4. De onder 2. en 3. bedoelde informatie wordt door Revisely (of een door haar ingeschakelde derde partij) gebruikt voor:
  1. het leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van Revisely;
  2. het opvolgen van klachten en/of meldingen;
  3. het beantwoorden van vragen;
  4. de naleving van de Algemene Voorwaarden van en/of de huisregels van Revisely;
  5. het meten van de belangstelling voor haar diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van Revisely;
  6. het informeren over de (andere) diensten van Revisely;
  7. het doen van gerichte aanbiedingen voor en het verzenden van reclame-uitingen over Revisely; en
  8. eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
 5. Deze informatie zal conform het bepaalde in dit artikel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden.
 6. Revisely is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de in 2. en 3. bedoelde informatie, e.e.a. in de zin van de AVG/GDPR.

Gegevens van leerlingen/studenten

 1. Indien een docent besluit Revisely te gaan gebruiken voor zijn/haar leerlingen/studenten/docenten, moet de onderwijsinstelling eerst een verwerkersovereenkomst met Revisely tekenen. Daarna kan de docent voor gebruikers een account aanmaken, waarbij de voornaam, achternaam, e-mail, onderwijsinstelling en klas/groep dient te worden opgegeven.
 2. Revisely onderschrijft het Privacyconvenant en verwerkt de leerling- en studentgegevens slechts in overeenstemming met de doeleinden zoals bepaald in dit Convenant.
 3. Voor nadere informatie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen/studenten verwijst Revisely naar haar privacybijsluiter.

Beveiliging

 1. Revisely neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere encryptering (codering), wachtwoorden, fysieke beveiliging) om de opgeslagen (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.
 2. De gegevens van de docent en/of de leerling/student zijn opgeslagen in Dublin.
 3. Revisely is beveiligd met een versleutelde verbinding (TLS) om de veiligheid tussen de computer van de docent, de onderwijsinstelling of de leerling/student en de servers van Revisely te waarborgen. Gegevens worden op de servers van Revisely altijd versleuteld bewaard.
 4. De in de voorgaande bepalingen bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. In de verwerkersovereenkomst worden de door Revisely getroffen maatregelen nader toegelicht.

 

Derden

 1. Zonder expliciete en voorafgaande toestemming zal Revisely geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, niet zijnde de onderwijsinstelling waar de docent werkzaam is c.q. de leerling/student is ingeschreven.
 2. In afwijking van het onder 13. bepaalde kan Revisely, zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties:
  1. om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis;
  2. indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting);
  3. indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de gebruiksvoorwaarden en/of huisregels van Revisely;
  4. indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
  5. indien Revisely wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf; of
  6. indien Revisely een partij inschakelt ten behoeve van de verwerking van gegevens in haar opdracht, waarbij Revisely strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding zal hanteren. Revisely garandeert dat deze verwerking uitsluitend zal geschieden voor de doeleinden zoals in dit Privacybeleid omschreven.

Toegang, wijzigen of verwijderen

 1. Docenten en leerlingen/studenten kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de ‘Mijn Account’ pagina.
 2. Voor het inzien van zijn persoonsgegevens die zijn opgeslagen en niet direct raadpleegbaar zijn, kan de docent contact opnemen met Revisely, tenzij Revisely op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen.
 3. Indien de persoonsgegevens van de docent feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Revisely de persoonsgegevens verwerkt, dan kan de docent Revisely verzoeken zijn gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de AVG/GDPR worden behandeld.

Dit is het Privacybeleid van:

Revisely B.V.
Piet Avontuurstraat 76
4818 TH  Breda
Nederland
KvK nummer: 58839313

Vragen of klachten?
+31 (0)30 2270431

Neem contact met ons op